Designed by officesupport-bg.net

Каско за граждани

Застраховка „Каско” обезщетява собствениците на автомобили срещу вреди причинени в резултат на : ПТП, пожар, кражба, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица и др.

Застраховката е валидна на теритирията на РБ, като може да се осигури разширение за чужбина безплатно или срещу допълнително заплащане в зависимост от условията на застрахователя.

Някои застрахователи предлагат допълнителни покрития и преференции по желание на застрахования , като :

• Покритие за механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период. По този начин реално се удължава гаранцията на автомобила.

• Покритие за гуми
•    Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
•    Валидност на покритието за чужбина  без допълнително заплащане.
•    Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
•    Безплатен автоасистанс за чужбина;
•   Оглед на място на мобилна група при ПТП или щети на паркинг
•    Заместващ автомобил;

Къде е валидна застраховката?

 

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките „Каско” и „Гражданска отговорност” са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз . Ако двете застраховки са в различни компании, се консултирайте с Нас, за да огледаме полицата и да ви кажем дали застраховката Ви е валидна и за чужбина, тъй като последните години застрахователите предлагат това покритие безплатно, но някои, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина,  издават добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.

Каква е цената?

 

Цената на застраховката зависи от вида на автомобила, застрахователнатата сума, възрастта, предназначението му, ползване на бонус, наличие или липса на щети и др. Изчислява се като процент от застрахователната сума съгласно действащата към момента на сключването тарифа и може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири равни вноски в зависимост от желанието на застрахования.

При събитие

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

$1Ø  да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);

$1Ø  да уведоми мобилна група

$1Ø  да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;

$1Ø  да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

 

Важни съвети:

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС
Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!
Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени , забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
 Поддържайте автомобила в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.
При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

Срокове за завеждане на щети

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено застрахователя, в срок до 2 часа от узнаване на събитието.
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Във всички случаи,
  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

  •  при ПТП -  КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място
  •  при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате
  •  при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015
  •  при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или 112

Необходими документи за завеждане на щета

 1.Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;
 3. Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 4. Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 5. Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).

Застрахователно обезщетение

  • За автомобили до 4 години  - ремонт в официален сервиз за съответната марка или по представени оригинални фактури от официален сервиз;
  • ремонт в доверен сервиз ;
  • по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на съответния застраховател
  • по експертна оценка.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.