Designed by officesupport-bg.net

Животозастраховане

Застраховките „Живот“ дават възможност да планирате своите финанси и да осигурите близките си в тежки, но неизбежни моменти.Не на последно място са данъчните преференции, които може да ползвате. Тези продукти имат два аспекта - спестовен и рисков.

            Към спестовните застраховки „Живот“ се отнасят т.н. смесени застраховки. Това са продукти с гарантирана застрахователна сума и допълнителна доходност.

Какви са предимствата на смесена застраховка „Живот”?

·         лична инвестиция осигуряваща застрахователна защита през срока на застраховката и гарантирана сума в края;

·         може да се ползва като обезпечение срещу което се тегли кредит,

·         може да се  ползват  данъчни преференции

·         има освобождаване от плащане на по- нататъчни вноски, при настъпване на по-сериозни вреди на здравето и трудоспособността на застрахованото лице като се гарантира получаването на застрахователната сума договорена при сключване на полицата.

·         здравни покрития като:

-дневни пари за болничен престой

-разходи за хирургия

-при настъпване на Трайна загуба на трудоспособност се изплаща процент от Застрахователната сума равен на процента загубена трудоспособност

-при Временна загуба на трудоспособност се изплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от продължителноста на възстановяване

-при диагностициране на „Тежко заболяване“ през срока на застраховката  се изплаща фиксирана сума, която е определена предварително кум момента на сключване на застраховката.

Пример:

·         Възраст на застрахования: 43 г.

 

·         Срок на застраховката: 17 г.

                Избрани                       Застрахователна                                     ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

                Покрития                            сума                                Еднократна           Годишна        6-месечна        3-месечна         Месечна

Фатален край                         10000,00                          7460,00           579,50          295,50            149,20          50,20

Трайна неработоспособност

 Злополука                             10000,00                                                18,00               9,20                4,60           1,60

 Дневни пари за                           10,00                                                30,36             15,49                7,82            2,63

болничен престой

   Хирургическо лечение         5000,00                                                  58,30             29,75               15,00            5,05

   Временна                            5000,00                                                  24,05             12,25                 6,20            2,10

   неработоспособност

   Критични заболявания          5000,00                                                  89,20             45,50                22,95            7,75

Освобождаване от плащане на премии при трайна                                                        5,36                     2,77                       1,40                0,48

загуба на работоспособност над  50%

     ОФ                                           17,00                                                                      1,00                       0,50                   0,25                    0,09

               

Общо за едно лице:                   7477,00                                                                805,77                 410,96                207,42                  69,90

 

Какво представляват детските и женитбени застраховки?

·         Инвестиция, която гарантира стартов капитал за Вашето дете при навършване на пълнолетие

·         Натрупване на допълнителна доходност от инвестиции

·         Застрахователна защита на родителя през срока на застраховката

·         Застрахователна защита на детето през срока на застраховката

·         Изплащане на обезщетение на детето при настъпване на фатално събитие на родителя и освобождаване от вноски за в бъдеще, като в края на срока се получава гарантираната сума с начислена доходност по нея

Какво представляват здравните застраховки?

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.