Designed by officesupport-bg.net

За ученици

·         Застраховката е валидна за застрахователни събития станали в учебното заведение или в бита, по време на практики, лагери, пътувания  на територията на Р България и/или чужбина.

·         Груповите застраховки "Злополука" за ученици, студенти и преподаватели се сключват с поименен списък на застрахованите лица, който е неразделна част от договора.

·         Застрахователният договор влиза в сила от 00.00 часа на деня, следващ връчването на договорителя, при условие, че е платена застрахователната премия и е валиден 24 часа в денонощието.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Временна загуба на трудоспособност вследствие на:

·         ЗЛОПОЛУКА с продължителност:

o    от 21 до 30 дни вкл. - 5 % от застрахователната сума;

o    над 30 дни - 10 % от застрахователната сума. 

·          АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ с продължителност:

o    от 31 до 40 дни вкл. - 5 % от застрахователната сума;

o    над 40 дни - 10 % от застрахователната сума.

·         Закупени лекарства, във връзка с лечение на последиците от злополука - до 10% от застрахователната сума;

·         Дневни пари за болничен престой

·         Трайна загуба на трудоспособност от ЗЛОПОЛУКА - изплаща се такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената трудоспособност;

·         Фатално събитие вследствие ЗЛОПОЛУКА - на законните наследници се изплаща застрахователната сума. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Зависи от застрахователната сума и възрастта на лицата.

ГОДИШНА ПРЕМИЯ
за едно застраховано лице за минимална застрахователна сума 1000 лева

  • за деца до 14 години   - 2,00 лв.
  • за лица над 14 години - 2,50 лв.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.